Verantwoordelijke en veilige implementatie van AI: essentiële stappen voor organisaties
Valid – man vrouw samenwerking

Artificial Intelligence (AI) zorgt voor een wereldwijde revolutie, met ongekende mogelijkheden voor innovatie, groei en efficiëntie. AI is niet meer weg te denken uit ons leven en wordt binnen vele industriëen al op grote schaal toegepast. Echter, de integratie van AI brengt ethische-, maatschappelijke- en security-uitdagingen met zich mee. Responsible AI (RAI) is essentieel om deze uitdagingen aan te pakken, waarbij wordt gegarandeerd dat de voordelen van AI worden gemaximaliseerd en de risico’s worden geminimaliseerd. In deze blog delen we onze visie over de essentiële stappen die organisaties moeten nemen om RAI op een veilige en effectieve manier te implementeren.

Proces - verantwoordelijke en veilige implementatie van AI
Stap 1: Readiness Assessment

Voordat organisaties AI kunnen implementeren, is het noodzakelijk om hun gereedheid te beoordelen. Dit omvat het evalueren van verschillende factoren, zoals de capaciteit van de infrastructuur, de organisatiecultuur en de kwaliteit van de data. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat een LLM (Large Language Model zoals bijvoorbeeld het bekende ChatGPT) valt of staat met de kwaliteit van de inputdata en de classificatie van deze data. Door de gereedheid te beoordelen, kunnen organisaties potentiële uitdagingen en hiaten identificeren, die moeten worden aangepakt voordat ze aan AI-initiatieven beginnen. Blijkt de data toch niet van goede kwaliteit te zijn? Dan weet je als organisatie dat je daar eerst verbeteringen moet aanbrengen, voordat je verder gaat met de implementatie van AI. Door een grondige beoordeling uit te voeren, kunnen organisaties hun huidige situatie beter begrijpen en weloverwogen beslissingen nemen over de volgende stappen in hun AI-traject.

Stap 2: Definiëren van doelen en scenario’s

Het helder definiëren van doelen en gebruiksscenario’s is essentieel voor een succesvolle AI-implementatie. Organisaties moeten specifieke doelstellingen identificeren die ze willen bereiken met AI en bepalen hoe deze aansluiten bij hun algemene bedrijfsstrategie. Door doelen en gebruiksscenario’s duidelijk te definiëren, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun AI-initiatieven gericht zijn en aansluiten bij hun bredere doelstellingen. Deze helderheid helpt ook bij het prioriteren van middelen en het meten van het succes van AI-projecten.

Stap 3: Verzamelen, opschonen, verrijken en beveiligen van data

Hoogwaardige kwaliteit van data is de onmisbare basis voor AI-systemen. Voordat AI wordt geïmplementeerd, moeten organisaties ervoor zorgen dat ze toegang hebben tot relevante en betrouwbare data. Dit bestaat uit het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen, het waarborgen van de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, en het voorbereiden van de gegevens voor analyse. Data privacy en naleving van regelgeving, zoals de AVG, zijn ook zeer belangrijke overwegingen in deze fase en data classificatie is dan ook essentieel. Door tijd en resources te investeren in het verzamelen, opschonen, verrijken en beveiligen van data, kunnen organisaties een sterke basis leggen voor hun AI-initiatieven.

Stap 4: Ontwikkeling en testen van modellen

De ontwikkeling en het testen van Large Language Models (LLM) zijn cruciale fasen in het AI-implementatieproces. Organisaties moeten geschikte algoritmen selecteren, hun modellen trainen op de beschikbare data en de prestaties ervan valideren. Het rigoureus testen van AI-modellen helpt bij het identificeren en aanpakken van mogelijke vooringenomenheden, fouten of beperkingen. Het zorgt er ook voor dat AI-systemen nauwkeurige en betrouwbare resultaten opleveren. Door te investeren in de ontwikkeling en het testen van modellen, kunnen organisaties robuuste AI-oplossingen bouwen die waarde toevoegen en voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen. Gelukkig hoef je als organisatie deze modellen niet altijd zelf te ontwikkelen en te testen. Veel organisaties maken gebruik van LLM die deze fasen al door zijn gekomen, zoals een Microsoft Copilot of ChatGPT, maar dit wil niet zeggen dat deze modellen zonder fouten zitten. Het blind aannemen van resultaten kan dus gevaarlijk zijn, dus het testen op resultaten blijft een must.

Stap 5: Implementatie en integratie

Het liefste wil je als organisatie AI integreren in je bestaande systemen, applicaties en workflows. Echter is dit een complex proces dat zorgvuldige planning en uitvoering vereist. Factoren als compatibiliteit, schaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid moeten worden meegenomen bij het implementeren van AI-oplossingen. Integratie met bestaande systemen vereist ook strakke samenwerking tussen verschillende teams, afdelingen en wellicht leveranciers van andere systemen. Door best practices te volgen voor implementatie en integratie, kunnen organisaties verstoringen minimaliseren en het effect van hun AI-initiatieven maximaliseren. Bedrijven als Microsoft bieden best practices aan voor bijvoorbeeld de implementatie van Microsoft Copilot. Op basis van de best practices hoef je niet alles zelf uit te vinden, maar zorg je voor de juiste werking van hun AI-model op basis van bewezen standaarden.

Stap 6: Monitoring en evaluatie

Eerder schreven we al dat de meeste bedrijven gebruik maken van grote AI oplossingen, zoals ChatGPT, Microsoft Copilot of Google Bard. Echter is het, ook bij deze veelgebruikte tools, nog steeds van belang om de resultaten niet klakkeloos als de waarheid te zien. Monitoring en evaluatie zijn voortdurende processen die essentieel zijn voor het waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van deze AI oplossingen. Organisaties moeten de prestaties en resultaten van AI-systemen voortdurend monitoren, eventuele problemen of afwijkingen detecteren en indien nodig corrigerende maatregelen nemen of melding maken bij hun AI-leverancier. De evaluatie bestaat uit het beoordelen van de impact van AI op bedrijfsresultaten, gebruikerservaring en andere relevante metingen. Door monitoring en evaluaties kun je er als organisatie voor zorgen dat AI op de juiste manier waarde toevoegt.

Stap 7: Ethische overwegingen en governance

Ethische overwegingen en governance spelen een cruciale rol bij de implementatie van RAI. Organisaties moeten ethische principes zoals rechtvaardigheid, transparantie en verantwoording overwegen bij het ontwerpen, implementeren en gebruiken van AI. Het opstellen van kaders voor governance en beleid helpt bij het waarborgen dat AI oplossingen voldoen aan ethische richtlijnen en regelgevende vereisten. Door als organisatie ethische overwegingen en governance prioriteit te geven, kun je ook het vertrouwen opbouwen bij jouw gebruikers (zowel intern als extern) en risico’s verminderen die gepaard gaan met AI. Een pijnlijk, maar goed voorbeeld is de toeslagenaffaire, waarbij duizenden ouders door de Nederlandse belastingdienst ten onrechte beschuldigd werden van fraude door discriminerende algoritmes en modellen.

Stap 8: Veiligheid en privacy

Veiligheid en privacy zijn van essentieel belang bij AI-implementatie. Organisaties moeten sterke beveiligingsmaatregelen implementeren om gevoelige gegevens te beschermen en ongeautoriseerde toegang tot AI-systemen te voorkomen. Dit omvat het versleutelen van gegevens, het implementeren van toegangscontroles en het regelmatig uitvoeren van beveiligingsaudits. Je wilt bijvoorbeeld voorkomen dat niet-geautoriseerde medewerkers toegang krijgen tot salarisinformatie van hun overige collega’s. Het waarborgen van naleving van regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de AVG is dan ook essentieel. Door veiligheid en privacy prioriteit te geven, kunnen organisaties hun AI oplossingen of implementaties beschermen tegen potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden.

Conclusie: veel uitdagingen en kansen

De reis naar het implementeren van Responsible Artificial Intelligence (RAI) zit vol uitdagingen en kansen. Door de essentiële stappen te volgen die we in deze blog hebben uiteengezet, kunnen organisaties effectief op de uitdagingen inspelen, terwijl de voordelen van AI zo goed mogelijk worden benut. Van het beoordelen van de gereedheid en het definiëren van doelen tot het aanpakken van ethische overwegingen en het waarborgen van data privacy, speelt elke stap een cruciale rol bij de succesvolle implementatie van RAI. Door prioriteit te geven aan privacy, security en ethiek, maar ook door hierin transparant te zijn, kun je als organisatie vertrouwen opbouwen bij je gebruikers en bijdrage leveren aan een toekomst waarin AI dient als een kracht die ons allen ten goede komt.

Call to action – 5 adviezen
  1. Jezelf opleiden:   Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van AI-ethiek, governance en veiligheid. Er zijn enorm vele gratis online cursussen te vinden om de basiskennis op te doen. Zo ook grote spelers als Microsoft. Bekijk hier de cursussen en informatie die Microsoft aanbiedt.
  2. Verankering van RAI in je organisatie: Integreer RAI principles in de AI-strategie, -beleid en -processen van je organisatie.
  3. Wees een RAI Ambassadeur: Pleit voor responsible AI binnen jouw organisatie en branche en geef de prioriteit aan transparantie en verantwoordelijkheid.
  4. Werk samen: Zoek de samenwerking op met belanghebbende uit verschillende sectoren om RAI kaders en standaarden te ontwikkelen en te implementeren of gebruik bestaande standaarden als die beschikbaar zijn.
  5. Blijf betrokken: Blijf betrokken bij de RAI community. Er zijn veel online communities te vinden die pleiten en erg betrokken zijn bij dit thema. Neem deel aan deze communities, deel ervaringen en blijf kritisch.
Hulp nodig bij de implementatie en inrichting van responsible AI binnen je organisatie?

We kunnen ons voorstellen dat dit veel informatie is en afschrikkend kan werken voor de implementatie van AI binnen je organisatie. Het is dan ook raadzaam om dit niet volledig bij je interne organisatie te beleggen, maar juist om ook externe deskundigen erbij te betrekken. Heb je vragen over responsible AI of wil jouw organisatie stappen gaan zetten om de voordelen van AI te benutten? We komen graag in contact om je te begeleiden in de reis naar Responsible AI!

Menu end user experience
Vorige artikel Een week uit het leven van een Business- & Informatie Analist
Volgende artikel Belangrijke update voor VMware gebruikers
Valid – zakelijk 3