Privacy verklaring

1 Privacy beleid

Valid biedt ICT-diensten aan zoals maatwerkoplossingen, Cloud services en Consultants. Daarbij wordt naar personen te relateren data verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Een goede bescherming van persoonsgegevens is voor Valid een belangrijk uitgangspunt. Valid zal je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacy beleid en conform de geldende AVG-wetgeving.
 

2 Rechten

Verzoeken ten aanzien van het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen kunnen worden aangemeld via privacy@valid.nl. Indien de persoonsgegevens via een van onze klanten bij ons is aangeleverd, dien je een verzoek tot uitoefening van je recht bij deze klant in te dienen. Na verificatie dat je de rechtmatige vrager bent, streven wij ernaar om verzoeken binnen 3 weken af te handelen. Verder hanteert Valid bij alle registraties een procedure van expliciete toestemming.
 

3 Doeleinden

Valid zal de door jou verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het accepteren en uitvoeren van IT-Cloud services, business-IT solutions, IT-beheer, het detacheren van ICT-specialisten, het aanbieden van ondersteunende dienstverlening en het verbeteren van onze interne organisatie, het onderhouden en uitbreiden van onze zakelijke relatie met jou (bijv. door nieuwsbrieven) en naleving van geldende wetgeving. In alle situaties hanteert Valid onderstaande uitgangspunten:

4 Valid als partner in beheer

Als je Valid inschakelt in de hoedanigheid van verwerker van je persoonsgegevens zullen wij een
verwerkersovereenkomst sluiten waarin minimaal de volgende aspecten opgenomen zijn:

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je als opdrachtgever afneemt zullen minimaal de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt worden: namen en contactgegevens; gegevens om procuratie-bevoegden en tekenbevoegden te kunnen identificeren; gebruikersnamen; wachtwoorden en login-historie.
 

5 Solliciteren bij Valid

Heb je gesolliciteerd bij ons en ben je niet aangenomen dan worden alle sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd. Alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven kan Valid deze gegevens tot 1 jaar bewaren.
 

6 Fysiek op bezoek bij Valid

Wanneer je gebouwen van Valid bezoekt worden je naam en de naam van de persoon die je bezoekt geregistreerd. Dit om je veiligheid te kunnen waarborgen en te voldoen aan BHV- en certificering-verplichtingen. De bezoekersregistraties bewaren wij zo lang als nodig is om te voldoen aan deze verplichtingen.
 

7 Digitaal bezoek aan Valid

Bij het gebruik van onze digitale portalen maken we gebruik van cookies. De met behulp van die cookies verzamelde (persoons)gegevens worden gebruikt voor goed laten functioneren van de website en de gepresenteerde inhoud beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Meer informatie hierover lees je in de cookie verklaring. Gegevens die je achterlaat op onze contactformulieren gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van je aanvraag of contactverzoek.
 

8 Verstrekking aan derden

Valid kan je persoonsgegevens binnen haar groep doorgeven, maar ook aan derde partijen, die betrokken zijn bij de levering van de bestelde producten of diensten. Zo maken wij gebruik van infrastructuur van derden `(incl. SaaSdiensten) maar gebruiken we ook software van derden voor contractbeheer, relatiebeheer en ICT-ondersteuning. Dit gebruik is beperkt tot de bovengenoemde doeleinden. Wanneer wij je gegevens namens ons aan derden verstrekken dan leggen wij in een overeenkomst met deze partij vast hoe zij de gegevens mogen verwerken, dat deze gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en dat deze eerste verzoek worden verwijderd. Uiteraard vindt verwerking plaats in een passend beveiligde omgeving. Daarbuiten zullen we je gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 

9 Beveiliging en bewaren

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot je gegevens, is de toegang afgeschermd, wordt toegang gelogd en worden onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd. Indien nodig worden gegevens versleuteld. ISO27001 is hiervoor ons referentiekader en Valid Managed Services is hiervoor gecertificeerd. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarplicht(en) of wegens gerechtvaardigd belang.
 

10 Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder met klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht we er desondanks alle inspanningen toch niet samen uitkomen dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (zie website van de Autoriteit Persoonsgegevens).
 

11 Wijziging en inwerkingtreding

Valid kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen waarbij voorgaande versies automatisch zijn herroepen. Je dient er zelf voor te zorgen dan u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie treedt in werking per 1 november 2022.
 

12 Contact

Indien je vragen hebt over de privacy van je persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar via privacy@valid.nl.