Blogreeks 3: Ben jij klaar voor de volgende hack?

In de snel veranderende wereld van cybersecurity is het een constante uitdaging om bedreigingen voor te blijven. Vulnerability Management is een fundamenteel onderdeel van elke robuuste cyberbeveiligingsstrategie. Na het identificeren van kwetsbaarheden (Stap 1: Discovery), het beoordelen van de ernst ervan (Stap 2: Assessment) en het prioriteren ervan (Stap 3: Prioritization), is de volgende cruciale stap het herstel. In deze blogpost onderzoek ik Stap 4: Remediation, wat het proces omvat van het oplossen of beperken van kwetsbaarheden om het risico op uitbuiting te verminderen en de cyberbeveiligingspositie van jouw organisatie te versterken.

Om het geheugen even op te frissen staan stap 1, 2 en 3 van het vulnerability managementproces hieronder kort samengevat. Na deze drie stappen behandelen we uitgebreid stap 4 van dit proces.

Stap 1: Discovery

De eerste stap in vulnerability management is het identificeren van alle assets in de IT-infrastructuur van een organisatie, inclusief hardware, software en netwerkapparaten. Dit kan worden gedaan met behulp van geautomatiseerde tools zoals netwerkscanners, tools voor assessment van devices en scanners voor kwetsbaarheden.

Stap 2: Assessment

Zodra de assets zijn geïdentificeerd is de volgende stap het beoordelen van de kwetsbaarheden in elk asset. Vulnerability assessment tools kunnen worden gebruikt om te scannen op bekende kwetsbaarheden en deze worden gepresenteerd in een rapport.

Stap 3: Prioritering voor effectieve risicobeperking

Niet alle kwetsbaarheden zijn gelijk in termen van ernst en potentiële impact op een organisatie. Prioritering helpt organisaties de meest kritieke kwetsbaarheden te identificeren welke als eerste moeten worden aangepakt. Dit kan op basis van de ernst van de kwetsbaarheid, de potentiële impact op de organisatie en de kans op misbruik.

Stap 4: Remediation

Het belang van herstel

Herstel is de kern van Vulnerability Management. Het is de fase waarin een organisatie actie onderneemt om kwetsbaarheden te verminderen of te elimineren, waardoor de kans op een succesvolle cyberaanval kleiner wordt. Effectief herstel is om verschillende redenen essentieel:

 • Risicoreductie: Herstel richt zich rechtstreeks op de geïdentificeerde kwetsbaarheden, waardoor het risico dat daaraan verbonden is, wordt verminderd. Deze proactieve aanpak helpt inbreuken op de beveiliging te voorkomen die kunnen leiden tot gegevensverlies, financiële verliezen en schade aan de reputatie van de organisatie;
 • Naleving en regelgeving: Veel industrieën en organisaties zijn onderworpen aan wettelijke vereisten die de tijdige oplossing van bepaalde kwetsbaarheden verplicht stellen. Als een organisatie niet tijdig herstelt, kan dit leiden tot non-compliance, wat kan leiden tot juridische gevolgen en boetes;
 • Toewijzing van resources: Door resources toe te wijzen op kwetsbaarheden die het grootste risico vormen, kunt u de efficiëntie van uw inspanningen op het gebied van cyberbeveiliging maximaliseren. Herstelinspanningen kunnen veel resources vragen, dus het is belangrijk om de middelen verstandig toe te wijzen;
 • Minimaliseren van het Attack Surface: het aanpakken van kwetsbaarheden verkleint het Attack Surface, waardoor het moeilijker wordt voor kwaadwillende actoren om zwakheden in uw systemen en applicaties te misbruiken;
 • Verbetering van Resilience: Herstel vermindert niet alleen de onmiddellijke risico’s, maar draagt ook bij aan de veerkracht op het gebied van cyberbeveiliging op de lange termijn. Het creëert een veiligheidscultuur binnen uw organisatie en zorgt voor continue verbetering.

Laten we nu eens kijken naar de belangrijkste stappen en best practices voor effectief herstel van kwetsbaarheden.

Stap 1: Ontwikkel een herstelplan

Voordat een organisatie zich gaat verdiepen in herstelactiviteiten, is het van cruciaal belang om een alomvattend herstelplan te ontwikkelen. Dit plan moet voor elke kwetsbaarheid de specifieke acties, tijdlijnen en verantwoordelijke partijen schetsen. Onderstaande punten zijn belangrijk voor een effectief herstelplan:

1. Wijs verantwoordelijkheden toe: Wijs duidelijk verantwoordelijke individuen of teams aan voor elke kwetsbaarheid. Verantwoording zorgt ervoor dat problemen snel worden aangepakt.

2. Stel prioriteiten: Raadpleeg de prioriteringscriteria die zijn vastgelegd in stap 3. Begin met de meest kritieke kwetsbaarheden en werk zo naar beneden in de lijst.

3. Acties definiëren: Specificeer de acties die nodig zijn om elke kwetsbaarheid te herstellen. Dit kan het toepassen van patches, configuratiewijzigingen of het implementeren van aanvullende beveiligingsmaatregelen omvatten.

4. Stel tijdlijnen vast: stel realistische deadlines in voor herstelinspanningen. Breng de urgentie van de kwetsbaarheid in evenwicht met de tijd die nodig is om de noodzakelijke oplossingen te implementeren.

5. Toewijzing van middelen: Zorg ervoor dat de noodzakelijke middelen, inclusief personeel, hulpmiddelen en budget, beschikbaar zijn om de herstelinspanningen te ondersteunen.

Stap 2: Pas herstelmaatregelen toe

Zodra het herstelplan klaar is, is het tijd om de nodige maatregelen te implementeren om de kwetsbaarheden aan te pakken. Hier zijn enkele veel voorkomende hersteltechnieken:

 • Patch Management: Pas door de leverancier geleverde patches en updates onmiddellijk toe op kwetsbare software en systemen. Controleer regelmatig op nieuwe patches en geef prioriteit aan de implementatie ervan;
 • Configuration Management: Pas systeemconfiguraties aan om kwetsbaarheden te beperken. Dit kan het uitschakelen van onnodige diensten inhouden, het versterken van toegangscontroles of het implementeren van netwerksegmentatie;
 • Netwerksegmentatie: Segmenteer het netwerk om kritieke assets te isoleren van minder veilige gebieden. Dit beperkt de potentiële impact van een inbreuk;
 • Change Management: Implementeer een robuust Change Management proces om ervoor te zorgen dat systeemwijzigingen geen nieuwe kwetsbaarheden introduceren;
 • Security Awareness Training: Train werknemers en gebruikers in de best practices rondom security om het risico te verminderen dat menselijke fouten tot kwetsbaarheden leiden;
 • Beoordelingen van externe leveranciers: Evalueer de veiligheid van externe leveranciers en hun producten om potentiële kwetsbaarheden in uw toeleveringsketen te identificeren en aan te pakken;
 • Web Application Firewalls (WAF’s): Implementeer WAF’s om webapplicaties te beschermen tegen veelvoorkomende kwetsbaarheden zoals SQL-injectie en cross-site scripting (XSS);
 • Endpoint Protection: gebruik software oplossingen voor endpoint protection om kwaadaardige activiteiten op apparaten die op uw netwerk zijn aangesloten, te detecteren en te blokkeren.
Stap 3: Verificatie en testen

Na het toepassen van herstelmaatregelen is het van cruciaal belang om te verifiëren dat de kwetsbaarheden effectief zijn aangepakt. Het blijven testen van herstelmaatregelingen helpen ervoor te zorgen dat de herstelinspanningen succesvol zijn geweest en dat er geen nieuwe kwetsbaarheden in het proces zijn geïntroduceerd. Enkele tips waar tijdens deze fase rekening mee gehouden moet worden:

 • Vulnerability Scanning: Voer kwetsbaarheidsscans uit om te bevestigen dat de geïdentificeerde kwetsbaarheden zijn verholpen. Gebruik dezelfde software en methoden die worden gebruikt in de ontdekkings- en beoordelingsfasen;
 • Penetration testing: voer penetratietests uit om aanvallen te simuleren en de veiligheid van uw systemen te beoordelen vanuit het perspectief van een aanvaller;
 • Kwaliteitsborging: Zorg ervoor dat herstelinspanningen de functionaliteit of prestaties van systemen en applicaties niet negatief beïnvloeden;
 • Continuous Monitoring: Implementeer een Continuous Monitoring proces om eventuele herhaling van kwetsbaarheden of nieuwe zwakke punten te detecteren.
Stap 4: Documentatie en rapportage

Documentatie is een cruciaal aspect van het herstelproces. Het biedt een audittraject van de ondernomen acties en dient als referentie voor toekomstige assessments. Rapportage communiceert de status van herstelinspanningen naar relevante belanghebbenden, waaronder het bijv. senior management, IT-teams en compliance-functionarissen. Belangrijke aspecten van documentatie en rapportage zijn onder meer:

 • Gedetailleerde gegevens: houd gedetailleerde gegevens bij van alle herstelactiviteiten, inclusief data, ondernomen acties en verantwoordelijke partijen;
 • Incident respons plannen: Update incident respons plannen om veranderingen in het security landschap en de status van herstelinspanningen weer te geven;
 • Compliance reporting: genereer, indien van toepassing, compliance rapporten om de naleving van wettelijke vereisten aan te tonen;
 • Samenvattingen: maak samenvattingen op directieniveau die een overzicht bieden van het herstelproces, inclusief de voortgang, uitdagingen en successen;
 • Communicatie: Communiceer regelmatig met belanghebbenden om hen op de hoogte te houden van de status van de herstelinspanningen. Transparantie schept vertrouwen en toont betrokkenheid bij cyberbeveiliging.
Stap 5: Continuous Improvement

Effectief vulnerability management is een continu proces. Na het voltooien van de initiële herstelinspanningen is het essentieel om u te concentreren op continue verbetering. Dit betrekt:

 • Feedbackloop: Breng een feedbackloop tot stand die de “lessons learned” vastlegt die zijn geleerd zijn tijdens de herstelinspanningen. Gebruik deze feedback om uw processen voor kwetsbaarheidsbeheer te verfijnen;
 • Threat Intelligence: Blijf op de hoogte van huidige en opkomende bedreigingen en kwetsbaarheden. Pas uw herstelprioriteiten aan op basis van opkomende bedreigingen;
 • Geautomatiseerde tools: Overweeg het gebruik van geautomatiseerde tools voor kwetsbaarheidsbeheer die de detectie-, beoordelings- en herstelprocessen kunnen stroomlijnen;
 • Opleiding en training: Leid het team voortdurend op en train ze over de nieuwste trends, tools en best practices op het gebied van cyberbeveiliging.
Vulnerability management
Conclusie

Het herstellen van kwetsbaarheden is de spil van effectief vulnerability management. Het is belangrijk een proactief proces in te richten voor het aanpakken van zwakke punten in de beveiliging om zo de risico’s te verminderen, de compliance te verbeteren en de algehele veerkracht op het gebied van cybersecurity te vergroten. Door een goed gedefinieerd herstelplan te volgen, passende maatregelen toe te passen, resultaten te verifiëren, acties te documenteren en te streven naar voortdurende verbetering, kunnen organisaties een robuuste verdediging opbouwen tegen zich ontwikkelende cyberdreigingen. In het steeds veranderende landschap van cybersecurity is effectief herstel een cruciaal onderdeel van de strategie voor cybersecurity resilience van de organisatie.


Valid – vrouw man overleg werkplek
Vorige artikel Blogreeks 2: Ben jij klaar voor de volgende hack?
Volgende artikel De Corporate Sustainability Reporting Directive – IT’ers opletten!
Valid – business2